Aanmelden als host

Kies een party van een merk of product waar jij blij van wordt. Meld je aan als host en vertel ons wie je bent. Wij laten je snel weten of je geselecteerd bent als host.

Nodig je vrienden uit

Ben je als host geselecteerd? Nodig je vrienden uit via onze invite service. In de tussentijd sturen we je een exclusief partypakket toe van jouw brand. En dat kost jou niks, nakkes, nada; aan Brand Your Party zijn geen kosten verbonden.

Jetzt geht's los

Heb je alles tot in de partypuntjes geregeld? Dan gaat de party van start in je eigen huiskamer. Lach, dans, drink, feest en maak foto's en video's van jullie avonturen.

Deel jullie ervaringen

Having a great time? Laat weten hoe het was! Deel julle ervaringen, foto’s en filmpjes op social media. Als jullie blij zijn, zijn wij dat ook.

Voorwaarden

Printen | Downloaden

1. ALGEMEEN EN TOEPASSELIJKHEID

De website www.brandyourparty.nl ('Website') is van Partylab B.V. ('Brand Your Party'). Brand Your Party is geregistreerd bij de KvK onder nummer 65845455 en is gevestigd te Amsterdam, Archimedesweg 36. Het e-mailadres van Brand Your Party is info@brandyourparty.nl.

Op de Website biedt Brand Your Party aan geregistreerde gebruikers ('Gebruiker') de mogelijkheid om zich aan te melden als gastvrouw/gastheer ('Host') van een zogenoemde branded party ('Branded Party').

Deze Gebruikersvoorwaarden ('Voorwaarden') zijn van toepassing op het gebruik van de Website en de daarop aangeboden diensten en op de registratie door Gebruiker.

Door zich te registreren en gebruik te maken van de Website gaat Gebruiker akkoord met deze Voorwaarden en het Privacy en Cookie op de Website.

Afwijkende voorwaarden gelden alleen als Brand Your Party deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Brand Your Party is gerechtigd om in voorkomende gevallen afwijkend van deze Voorwaarden te beslissen.

Brand Your Party behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op de Website. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden na inachtneming van een termijn van 14 dagen na publicatie op de Website. Gebruiker wordt geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Deze Voorwaarden zijn te printen of te downloaden op de Website via de volgende link www.brandyourparty.nl/voorwaarden.

2. AANMELDING / REGISTRATIE

Om mee te doen aan Brand Your Party moet Gebruiker zich aanmelden op de Website via de aanmeldbutton. Je kunt je vervolgens aanmelden via Facebook, Google of met je e-mailadres. Binnen de aanmeldingsprocedure vult Gebruiker onder andere een formulier in met een aantal verplichte velden met gegevens gebruikersnaam, wachtwoord en geldig e-mail adres. Als een verplicht veld niet is ingevuld kan de inschrijving van Gebruiker niet verwerkt worden. Gebruiker verplicht zich om het formulier volledig en naar waarheid in te vullen.

Nadat het aanmeldingsproces is afgerond krijgt Gebruiker toegang tot zijn of haar account ('Account'). Dit Account en het gebruik ervan is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, met een wachtwoord dat Gebruiker zelf heeft gekozen en zorgvuldig dient te bewaren.

Door inschrijving, geeft Gebruiker Brand Your Party toestemming voor het verwerken van haar gegevens en het opnemen daarvan in de Brand Your Party database ('Database'), een en ander in overeenstemming met het Privacy en Cookie statement van Brand Your Party.

Communicatie tussen Gebruiker en Brand Your Party geschiedt elektronisch per email of via het systeem dat de Website biedt.

Brand Your Party is niet aansprakelijk voor opgave door Gebruiker van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane aanmeldingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de Gebruiker.

Gebruikers tot 16 verklaren toestemming van (een) ouder(s) dan wel verzorger(s) te hebben verkregen en kunnen deze toestemming op verzoek van Brand Your Party schriftelijk overleggen. Als blijkt dat deze toestemming niet is gegeven, kan Brand Your Party besluiten de Gebruiker van deelname uit te sluiten, tenzij de Gebruiker aantoont alsnog toestemming te hebben verkregen.

Brand Your Party heeft te allen tijd het recht om een Gebruiker te vragen (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs te tonen.

3. DEELNAME AAN SELECTIE HOST BRANDED PARTY

Als een Gebruiker Host wil worden van een Branded Party, vult de Gebruiker indien daarom wordt gevraagd een questionnaire in.

Aanmelding als Host staat open voor iedere in Nederland en België woonachtige natuurlijke persoon. Gebruiker is verplicht om de aanmeldingshandelingen eigenhandig te verrichten.

Op de aangegeven datum sluit de inschrijving voor een Branded Party. Brand Your Party zal daarna, al dan niet in overleg met haar commerciële partners, een selectie maken uit de aanmeldingen. De winnende Host wordt persoonlijk door Brand Your Party op de hoogte gesteld per e-mail en wordt eveneens bekend gemaakt op de Website.

De gewonnen Branded Party is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.

Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met de Branded Party moet worden betaald, komt voor rekening van Brand Your Party dan wel haar commerciële partners tenzij anders vermeld.

Brand Your Party is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de (onderdelen van de) Branded Party en/of enige andere schade (inclusief eventuele schade veroorzaakt door transport).

Door zich aan te melden als Host voor een Branded Party verklaart de Gebruiker zich akkoord om mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Branded Party. Eventuele foto's en/of filmpjes van de Branded Party kunnen door Brand Your Party dan wel haar commerciële partner worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Hiervoor is geen vergoeding verschuldigd.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Brand Your Party behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een Branded Party in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen het faillissement van de commerciële partner van Brand Your Party, of anderszins het niet-nakomen van haar verplichtingen door de partner van Brand Your Party.

4. DOOR GEBRUIKER TE PLAATSEN CONTENT

Gebruiker kan ten behoeve van de door haar te vervaardigen content zoals teksten, filmpjes, afbeeldingen en andere content ('Content') binnen de omgeving van haar Account plaatsen met als doel deze via de Website aan derden te verspreiden.

Brand Your Party zal de inhoud van het Account en de Content die afkomstig is van Gebruiker niet monitoren. Brand Your Party is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van door Gebruiker geplaatste Content.

Uitsluitend Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem of haar in het Account geplaatste en verspreide Content. In het bijzonder staat Gebruiker er voor in dat de Content voldoet aan de bepalingen van dit artikel, dat eventueel voor gebruik van de Content benodigde toestemmingen van derden is verkregen en dat hij/zij de Website niet zal gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen. Gebruiker vrijwaart Brand Your Party voor alle schade en kosten die Brand Your Party lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden in verband met onrechtmatig gebruik van de Content.

Door plaatsing garandeert Gebruiker dat de Content voldoet aan deze Voorwaarden en accepteert Gebruiker de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de Content.

Het is Gebruiker niet toegestaan om de werking van de Website dan wel andere computers of systemen van Brand Your Party of andere gebruikers te verstoren of het gebruik van de Website door gebruikers te belemmeren of te beperken, waaronder begrepen:

 • het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en Trojaanse paarden;
 • het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van Brand Your Party of andere gebruikers;
 • het wissen van bestanden op computers of systemen van Brand Your Party of andere gebruikers;
 • het gebruik maken van enigerlei geautomatiseerde systemen zoals robots, spiders of off-line readers;
 • de beveiligings-gerelateerde onderdelen van de Website of andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen.

5. BEEINDIGING VAN HET GEBRUIK

Indien Gebruiker niet langer gebruik wenst te maken van de Website en van de mogelijkheid om zich als Host aan te melden dan kan Gebruiker dit via e-mail aangeven. Gebruiker kan zich te allen tijde opnieuw inschrijven.

Na beëindiging als hierboven omschreven, heeft Gebruiker geen toegang meer tot zijn of haar Account en wordt de Content onmiddellijk uit het Account gewist, het geen op geen enkele wijze meer ongedaan kan worden gemaakt door Brand Your Party.

Brand Your Party is gerechtigd de toegang tot de Website te blokkeren dan wel Gebruiker definitief uit te sluiten van het verdere gebruik van de Website, zonder opgave van redenen.

Brand Your Party is te allen tijde bevoegd om de Website zelf om haar moverende te staken dan wel aan een derde over te dragen waarbij deze derde gehouden is de afspraken met Gebruiker na te komen.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN WEBSITE EN CONTENT

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten, woord- en beeldmerken, de domeinnaam en andere intellectuele eigendomsrechten op het format, het concept, de look & feel, de inhoud van de Website en de naam van de Website bij Brand Your Party dan wel haar licentiegevers.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten eventueel middels licentie, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere Content die door Gebruiker worden vervaardigd en geplaatst binnen het Account bij Gebruiker vrijwaart Gebruiker Brand Your Party voor claims van derden dienaangaande.

Door plaatsing van de Content geeft Gebruiker Brand Your Party en haar commerciële partners het exclusieve en onbeperkte recht om de Content geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren in alle media-uitingen van Brand Your Party en/of haar commerciële partners, zonder dat daartoe een vergoeding verschuldigd is. Gebruiker is te allen tijde vrij om de Content ook zelf te blijven gebruiken.

Brand Your Party is gerechtigd reclames te tonen, voor, na of gelijktijdig met de vertoning van inhoud op de Website.

Brand Your Party spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en zij verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan haar te melden via [E-MAIL], zodat passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreuk makende Content. Meldingen dienen de navolgende informatie te bevatten:

 1. een beschrijving van de Content met in ieder geval de naam van de afzender;
 2. een omschrijving van de rechten die u bezit en die mogelijkerwijze zijn of worden overtreden;
 3. uw contactgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) zodat Brand Your Party met u in contact kan treden.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Indien Gebruiker (een gedeelte van) de Website gebruikt, doet hij of zij dit op eigen risico. Brand Your Party is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van een het gebruik.

Brand Your Party biedt Gebruiker middels de Website de mogelijkheid om een Branded Party te hosten. Deze Branded Party wordt voor eigen rekening en risico van Gebruiker geplaatst en Brand Your Party is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van door Gebruiker gehoste Branded Party.

Brand Your Party is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of (tijdelijke) onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud van de Website of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Brand Your Party.

De Website bevat banners en links naar externe internetpagina's. Brand Your Partyis niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina's of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website. Het Privacy en Cookie Statement van Brand Your Party is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina's worden verzameld en verwerkt. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten in deze Voorwaarden dan wel in de specifieke voorwaarden op de Website kunnen Brand Your Party niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele manier een (schade)verplichting voor Brand Your Party in het leven roepen. Brand Your Party is evenmin aansprakelijk voor eventuele kosten die Gebruiker maakt in verband met aanmelding als Host voor een Branded Party.

Als Gebruiker naar het oordeel van Brand Your Party in strijd handelt met deze Voorwaarden dan wel om andere haar moverende redenen, heeft Brand Your Party het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die Brand Your Party kan nemen omvatten:

 1. het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van Gebruiker tot de Website;
 2. het beëindigen van een Account; en
 3. het verhalen op Gebruiker van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door Gebruiker van de Voorwaarden.

Brand Your Party is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die Gebruiker lijdt of maakt indien Brand Your Party gebruik maakt van voornoemde bevoegdheden.

8. PRIVACY

Bij het verwerken en de bescherming van persoonsgegevens houdt Brand Your Party zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De manier waarop Brand Your Party omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is beschreven in het Privacy en Cookie Statement op de Website.

Brand Your Party slaat de persoonsgegevens op in een database en verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers voor de volgende doeleinden:

 1. om Gebruiker de gelegenheid te geven om een Account aan te maken en daarin bepaalde informatie over haarzelf en Content achter te laten;
 2. om een administratie bij te houden van Gebruikers;
 3. om met Gebruiker te kunnen communiceren, waaronder valt het toezenden van een nieuwsbrief aan Gebruiker alsmede informatie over merken waarvoor Gebruiker belangstelling heeft getoond. om met Gebruiker te kunnen communiceren, waaronder valt het toezenden van een nieuwsbrief aan Gebruiker alsmede informatie over merken waarvoor Gebruiker belangstelling heeft getoond.
 4. om interesseprofielen van Gebruikers te kunnen aanmaken
 5. om Gebruiker te informeren over wijzigingen van de door haar te leveren Dienst
 6. de Website en de door haar te leveren Dienst verder te ontwikkelen en te verbeteren, en de door haar geleverde Dienst af te stemmen op de voorkeuren van Gebruiker
 7. voor statistische doeleinden.

Uitsluitend indien Gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven, kan Brand Your Party de gegevens van Gebruiker verstrekken aan derden voor het toesturen van informatie over hun diensten en producten.

Brand Your Party bewaart de middels de registratie voor de Dienst verzamelde persoons- gegevens zolang als de registratie van Gebruiker in stand blijft.

9. VERWIJZINGEN WEBSITES DERDEN

De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner, iframe of button) naar websites van derden. Brand Your Party heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid waaronder het privacy beleid van deze websites.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSKEUZE

Op deze Voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen Brand Your Party en Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van deze Voorwaarden en/of de Website en/of de aanmelding als Host zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 24 februari 2016.